Regulamin sklepu - North By Zoe

REGULAMIN SKLEPU

I. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU
1. Victoriya Evseeva, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565, prowadzi sklep, a w nim sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Sklepem”. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż produktów odzieżowych. Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu www.northbyzoe.eu (dalej: „Strona”).
2. Osobą dokonującą zakupów w Sklepie, zwana dalej „Nabywcą”, może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2014.121), zwany będzie dalej „Konsumentem”.
3. Osobą dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu, jest właściciel Sklepu – Victoriya Evseeva, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565, adres e-mail: zwroty@northbyzoe.eu (dalej również: „Właściciel Sklepu”).
4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów (produktów) w Sklepie, wskazuje zobowiązania Sklepu wobec Nabywcy, oraz prawa i obowiązki Nabywcy wynikające z realizacji umowy sprzedaży z uwzględnieniem zasad postępowania reklamacyjnego.
5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu przez Konsumentów stanowią umowy zawierane na odległość z przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
6. Dla korzystania ze Sklepu niezbędny jest komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
7. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym elementy grafiki, układ, znaki towarowe umieszczone na Stronie stanowią wyłączną własność Właściciela Sklepu. Ich wykorzystanie może następować wyłącznie zgodnie z niniejszym Regulaminem, bądź po uzyskaniu pisemnej zgody Właściciela Sklepu.
8. Wykorzystane na Stronie znaki towarowe, oznaczenia i nazwy firmowe należące do podmiotów trzecich zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
9. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji niniejszego Regulaminu przez Nabywcę.

II. PRZEDMIOT TRANSAKCJI
1. Przedmiotem zamówienia przez Nabywcę mogą być tylko produkty przedstawione na Stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.
2. Produkty prezentowane na Stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U.2014.121 ze zm.) – są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Zawarcie umowy sprzedaży wybranego produktu, na warunkach wyszczególnionych w jego opisie na Stronie Sklepu, następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na Stronie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Nabywcy, od wartości oraz wielkości przedmiotu zamówienia, a podawane są przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Nabywcę. Całkowity koszt zamówienia wraz z kosztami dostawy wskazany jest przed złożeniem zamówienia przez Nabywcę.
4. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Dokonywanie zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Nabywcę przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Warunki wszelkich akcji promocyjnych i wyprzedaży będą ustalane w oddzielnych regulaminach.
6. Produkty prezentowane na Stronie Sklepu stanowią produkty nowe oraz oryginalne i wolne od wad (fizycznych i prawnych), posiadające wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Nabywca może złożyć zamówienie bezpośrednio na Stronie - po uprzednim zarejestrowaniu się Nabywcy albo bez dokonywania rejestracji - i podaniu prawidłowych danych oraz wskazaniu adresu dostawy. Rejestracja w Sklepie oraz korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.
2. Rejestracja nie jest wymagana w celu przeglądania treści zawartych na Stronie.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie, a następnie wysłanie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie. Niezwłocznie po dokonaniu czynności wskazanych w zdaniu poprzednim na podany przez użytkownika w formularzu adres e-mail wysłana zostanie wiadomość z prośbą o potwierdzenie aktywacji stworzonego konta.
4. W przypadku zmiany podanych przez użytkownika danych, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie dokonać zmiany tych informacji w ramach przypisanego konta. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności wynikłej z niedopełnienia obowiązku wskazanego w zdaniu poprzednim.
5. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony nadanego loginu oraz hasła. Użytkownik ponosi odpowiedzialność w przypadku wykorzystania loginu lub hasła przez osoby, którym użytkownik udostępnił login lub hasło umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa, jak za działania własne.
6. Dla prawidłowego złożenia zamówienia należy:
a) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
b) wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu);
c) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. W przypadku wybrania dostawy kurierem Nabywca może dodatkowo wpisać swój numer telefonu do kontaktu z kurierem;
d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Nabywcy ma zostać wystawiona faktura VAT;
e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” ” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności.
7. Po złożeniu zamówienia bezpośrednio na Stronie Nabywca otrzyma automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail zawierającą szczegółową informację o złożonym zamówieniu.
8. Do końca następnego dnia roboczego Sklep mailowo potwierdzi przyjęcie zamówienia Nabywcy do realizacji.
9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieścisłości w treści potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy skontaktować się niezwłocznie ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej na adres zwroty@northbyzoe.eu lub telefonicznie na numer +48 753 777 139 w godzinach 9.00-17.00 w celu wyjaśnienia sprawy.
10. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Właścicielowi Sklepu oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Nabywcę pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w punkcie 4 powyżej. Po tej czynności Nabywca nie ma możliwości edycji złożonego zamówienia.
11. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze Sklepu nie udaje się nawiązać kontaktu z Nabywcą w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.
12. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Nabywcy, który - co najmniej trzykrotnie - nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, lub nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską.

IV. ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Czas oczekiwania na wysyłkę jest to czas przygotowania wysyłki oraz czas dostawy przesyłki.
2. Standardowy czas dostawy przesyłki nadanej przez Sklep wynosi 24 godziny robocze i liczony jest od chwili jej przekazania do firmy kurierskiej do momentu odbioru przez Nabywcę. Do czasu dostawy nie należy wliczać dni wolnych od pracy (tj. sobót, niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy). Wysyłka zamówień następuje każdego dnia roboczego do godziny 17:00 i zależna jest od dostępności towaru w magazynie. Dla towarów oznaczonych statusem „wysyłamy od ręki” wysyłka realizowana jest w ciągu 72 godzin od otrzymania przez Sklep płatności. Dla towarów oznaczonych statusem „wysyłka do 14 dni” o terminie wysyłki Nabywca informowany jest indywidualnie tuż po ustaleniu dostępności u producenta.
3. W szczególnych przypadkach (np. utrudnienia związane ze złymi warunkami atmosferycznymi, nieprzewidziane zdarzenia losowe itp.) czas dostawy przesyłki może ulec wydłużeniu.
4. Gdy w procesie realizacji zamówienia okaże się, że Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia z powodu niedostępności produktu, Właściciel Sklepu zobowiązuje się do poinformowania Nabywcy drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie niezwłocznie, nie później niż trzydziestego (słownie: trzydziestego) dnia od momentu złożenia potwierdzonego zamówienia (zawarcia umowy sprzedaży). Sklep zwróci Nabywcy kwoty, które Nabywca przekazał Sklepowi w ramach umowy sprzedaży. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Właściciel Sklepu może zaoferować Nabywcy:
a) anulowanie zamówienia w całości;
b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie;
c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Nabywcę wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, a Nabywca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
5. W przypadku, gdy Nabywca nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Nabywcą z przyczyn nie leżących po stronie Właściciela Sklepu), Właściciel Sklepu dostarczy Nabywcy produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu.
6. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Właściciel Sklepu zwróci Nabywcy zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części).
7. Przygotowanie do wysyłki trwa do 3 dni roboczych, a w związku z indywidualnym charakterem zamówienia - może trwać do 14 dni roboczych.
8. Koszt dostarczenia zamówionych produktów pod adres wskazany przez Nabywcę określony jest przy wyborze formy dostarczenia zamówionego towaru.
9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub brak dostawy zamówionego produktu w przypadku, gdy Nabywca błędnie lub niekompletnie wprowadzi informacje dotyczące adresata lub miejsca dostawy produktu w procesie składania zamówienia.
10. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Nabywca powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę w przypadku, gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny. W takiej sytuacji Nabywca powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji i ustalenia dalszych działań, a w miarę posiadanych możliwości powinien odmówić przyjęcia przesyłki oraz sporządzić w obecności kuriera protokół zawierający odpowiednie informacje (w szczególności wskazanie braków lub uszkodzeń oraz datę i godzinę doręczenia). Powyższe nie narusza uprawnień Nabywcy wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


V. FORMY PŁATNOŚCI
1. Zapłata za zamówienie może nastąpić w formie:
a) przelewu na rachunek bankowy Właściciela Sklepu, wskazany w wiadomości elektronicznej, zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia i przekazania do realizacji, albo
b) płatność przy odbiorze przesyłki.
2. W przypadku dokonania wyboru formy płatności w postaci przelewu bankowego, zamówienie zostanie wysłane do Nabywcy dopiero, gdy zapłata wpłynie na wskazany rachunek bankowy.
3. Właściciel sklepu wskazuje następujące rachunki bankowe dla płatności:
- w PLN na rachunek bankowy 27 1030 0019 0109 8503 3001 8668;
- w EUR na rachunek bankowy 65 1030 0019 0109 7806 0105 3108.

VI. PARAGONY, FAKTURY VAT

Do każdego zakupionego produktu dołączany jest dowód sprzedaży lub faktura VAT – zgodnie z
wyborem Nabywcy - i dostarczany wraz z tym produktem.

VII. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARU
1. Właściciel Sklepu ponosi odpowiedzialność wobec Nabywcy, gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Nabywca ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania mu danego produktu przez Właściciela Sklepu.
2. Właściciel Sklepu jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Właściciel Sklepu niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Właściciela Sklepu albo Właściciel Sklepu nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
3. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Właściciela Sklepu usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Właściciela Sklepu. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji Nabywca powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem zakupu tego towaru do siedziby Właściciela Sklepu i opisem reklamacji. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Właściciel Sklepu ustosunkowuje się do żądania Nabywcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji, towar (produkt) zostanie naprawiony lub wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Nabywcy na koszt Właściciela Sklepu. W przypadku braku możliwości dokonania naprawy lub zamiany Właściciel Sklepu w terminie 7 (siedmiu) dni od rozpoznania reklamacji zwróci Nabywcy wpłaconą kwotę na wskazany przez niego rachunek bankowy.
6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument może odstąpić od umowy (zamówienia) bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie. Informacja w zakresie prawa odstąpienia przez Konsumenta stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz oświadczenia o odstąpieniu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7. W razie odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 6 niniejszego paragrafu, umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Właściciel Sklepu potwierdził przyjęcie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
8. Zwrot zapłaty za produkt nastąpi na wskazany przez Nabywcę rachunek bankowy, a w razie jego niewskazania, zwrot nastąpi w formie przekazu pocztowego na adres Nabywcy podany przy składaniu zamówienia.
9. Właściciel Sklepu dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w razie:
a) anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją – zwrotowi podlegać będzie odpowiednia część ceny;
b) odstąpienia od umowy;
c) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
10. Warunki gwarancji określają wytwórcy lub producenci towarów (produktów) lub ich autoryzowani przedstawiciele. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej / u podmiotu serwisującego. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepu, przy czym terminem zgłoszenia gwarancyjnego jest termin przekazania zgłoszonego roszczenia Nabywcy do podmiotu odpowiedzialnego z tytułu gwarancji.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na Stronie są przetwarzane przez Właściciela Sklepu w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) lub w celach marketingowo-promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
2. Nabywca opisane w punkcie 1 dane przekazuje dobrowolnie. Nabywcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich edycji lub poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu, co o ich wykorzystywania.
3. Nabywca wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie zamieszczonych przez niego na stronie Sklepu opinii o produktach.
4. Nabywca rejestrujący się w Sklepie, może wyrazić zgodę na otrzymywanie przesyłek o charakterze reklamowym, w tym drogą elektroniczną.
5. Nabywca oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są poprawnymi danymi Nabywcy.
6. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Nabywcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookie). Nabywca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Nabywcę z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Nabywcy, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Nabywcy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
2. Właściciel Sklepu oświadcza, że nie stosuje żadnego z kodeksów dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (2007.171.1206 ze zm.).
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego bądź częściowego wyłączenia funkcjonalności Sklepu bez podawania przyczyny. Niniejsze postanowienie nie odnosi się do zamówień będących w trakcie realizacji. Niniejsze postanowienie nie może naruszać praw nabytych dotychczasowych Nabywców.
4. Nabywca ma prawo do kontaktu z obsługą Sklepu w sprawach dotyczących: zakupów, produktów oferowanych przez Sklep itp. drogą elektroniczną przez: formularz kontaktowy, adres e-mail zwroty@northbyzoe.eu oraz telefoniczną na numer +48 753 777 139.
5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na Stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży zawartych po zamieszczeniu zmian. Wprowadzane zmiany nie mogą naruszać praw nabytych dotychczasowych Nabywców.
6. Aktualnie obowiązujący Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem: www.northbyzoe.eu. Regulamin, w brzmieniu obowiązującym Nabywcę, może być również udostępniony Nabywcy Sklepu nieodpłatnie na jego prośbę w formie elektronicznej (pliku PDF).
7. Właściciel Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. następstwa siły wyższej;
b. awarię łączy lub awarię sprzętu nienależącego do Właściciela Sklepu;
c. rady oraz porad zamieszczanych na Stronie.
8. W przypadku gdy jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub w inny sposób prawnie wadliwa decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostała część Regulaminu zachowa moc obowiązującą.
9. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów pomiędzy Sklepem a Nabywcą lub stosowaniem niniejszego Regulaminu będą możliwie rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia polubownego, wskazane w zdaniu poprzedzającym, sądem właściwym będzie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 18 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1
Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno termin odstąpienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach, termin odstąpienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować właściciela Sklepu - Victoriya Evseeva, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565, nr tel.: +48 753 777 139 e-mail: zwroty@northbyzoe.eu - o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Spółce dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub wysłać na adres: Victoriya Evseeva, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Formularz odstąpienia od umowy - POBIERZ
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Victoriya Evseeva, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565 e-mail: zwroty@northbyzoe.eu

– Ja…………………………………………….. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Sklepu.

– Data zawarcia umowy ………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta …………………………..

– Adres konsumenta ……………………………………….
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) ………..

– Data ………………………..Dodatkowe oświadczenia, które muszą znaleźć się na stronie internetowej sklepu:
1. Oświadczam, że otrzymałam/-em, zapoznałam/-em się oraz akceptuję Regulamin.

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565 w celu realizacji zamówienia. Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniu dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne, jednak jest niezbędne dla realizacji złożonego zamówienia. Administratorem tych danych jest Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565.

3. •Wyrażam zgodę • Nie wyrażam zgody
na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych i promocyjnych przez Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565. Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniu dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych i niniejszą zgodę składam dobrowolnie.

4. • Wyrażam zgodę • Nie wyrażam zgody
na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Victoriya Evseeva ZOI, ul. Nowogrodzka 18A lok. 4, 00-511 Warszawa, NIP 7311829537, REGON 122543565. Oświadczam, że zostałem poinformowany o uprawnieniu dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych i niniejszą zgodę składam dobrowolnie.